Vũ Anh Tuấn

Product thumbnail
1
 200
Mixed materials | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 311
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
2
 307
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 276
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 281
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 283
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 260
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 257
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 264
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 285
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 293
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 277
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 255
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 305
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 307
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 274
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 303
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 298
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 269
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 229
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 304
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 271
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 306
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 281
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 265
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 286
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 297
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 244
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 285
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 286
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 285
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 283
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 296
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 277
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 316
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 289
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 291
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 264
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 290
Poonah paper | 30x42 cm
Product thumbnail
0
 248
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 274
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 255
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 293
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 298
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 301
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 266
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 277
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 229
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 229
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 296
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 278
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 294
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 291
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 275
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 284
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 314
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 304
Poonah paper | 21x21 cm
Author

Vũ Anh Tuấn

Đam mê nghệ thuật hội họa từ nhỏ, bản thân đến với chất liệu chuyên để sáng tác là giấy

báo từ một suy nghĩ muốn tìm một phong cách sáng tác cho riêng mình, kết hợp với sở thích

đọc sách báo nên từ đó đã hình thành nên ý tưởng biến những tờ giấy báo cũ thành các tác

phẩm nghệ thuật.

Để rồi từ vài năm trở lại đây, gần 100 tác phẩm chất liệu giấy báo đã ra đời. Hy vọng sẽ

được cộng đồng đón nhận, yêu thích tranh.

Exhibitions