Vũ Anh Tuấn

Product thumbnail
1
 87
Mixed materials | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 126
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
2
 119
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 114
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 115
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 108
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 120
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 105
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 110
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 114
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 119
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 114
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 119
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 120
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 126
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 115
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 120
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 119
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 106
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 115
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 121
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 122
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 120
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 130
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 109
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 120
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 126
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 104
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 120
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 112
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 104
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 113
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 121
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 119
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 126
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 114
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 122
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 108
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 119
Poonah paper | 30x42 cm
Product thumbnail
0
 123
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 118
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 112
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 120
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 123
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 117
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 112
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 122
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 118
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 115
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 122
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 124
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 118
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 111
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 120
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 121
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 119
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 145
Poonah paper | 21x21 cm
Author

Vũ Anh Tuấn

Đam mê nghệ thuật hội họa từ nhỏ, bản thân đến với chất liệu chuyên để sáng tác là giấy

báo từ một suy nghĩ muốn tìm một phong cách sáng tác cho riêng mình, kết hợp với sở thích

đọc sách báo nên từ đó đã hình thành nên ý tưởng biến những tờ giấy báo cũ thành các tác

phẩm nghệ thuật.

Để rồi từ vài năm trở lại đây, gần 100 tác phẩm chất liệu giấy báo đã ra đời. Hy vọng sẽ

được cộng đồng đón nhận, yêu thích tranh.

Exhibitions