Vũ Anh Tuấn

Product thumbnail
1
 113
Mixed materials | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 175
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
2
 163
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 157
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 158
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 143
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 166
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 145
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 153
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 162
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 167
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 158
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 170
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 162
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 171
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 157
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 166
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 169
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 147
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 152
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 169
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 165
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 164
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 172
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 154
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 161
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 166
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 142
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 164
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 157
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 142
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 158
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 166
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 160
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 170
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 155
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 161
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 150
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 166
Poonah paper | 30x42 cm
Product thumbnail
0
 167
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 153
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 150
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 162
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 163
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 158
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 153
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 164
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 153
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 151
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 168
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 165
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 160
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 152
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 167
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 163
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 166
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 182
Poonah paper | 21x21 cm
Author

Vũ Anh Tuấn

Đam mê nghệ thuật hội họa từ nhỏ, bản thân đến với chất liệu chuyên để sáng tác là giấy

báo từ một suy nghĩ muốn tìm một phong cách sáng tác cho riêng mình, kết hợp với sở thích

đọc sách báo nên từ đó đã hình thành nên ý tưởng biến những tờ giấy báo cũ thành các tác

phẩm nghệ thuật.

Để rồi từ vài năm trở lại đây, gần 100 tác phẩm chất liệu giấy báo đã ra đời. Hy vọng sẽ

được cộng đồng đón nhận, yêu thích tranh.

Exhibitions