Vũ Anh Tuấn

Product thumbnail
1
 150
Mixed materials | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 224
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
2
 210
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 199
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 208
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 189
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 207
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 187
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 201
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 208
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 221
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 205
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 208
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 220
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 222
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 203
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 214
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 219
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 195
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 190
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 222
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 205
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 216
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 217
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 193
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 204
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 215
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 181
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 217
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 211
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 196
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 208
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 220
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 209
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 225
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 208
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 211
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 191
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 216
Poonah paper | 30x42 cm
Product thumbnail
0
 209
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 204
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 189
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 223
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 214
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 209
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 193
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 215
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 192
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 186
Poonah paper | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 221
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 213
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 208
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 202
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 210
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 213
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 215
Poonah paper | 21x21 cm
Product thumbnail
0
 232
Poonah paper | 21x21 cm
Author

Vũ Anh Tuấn

Đam mê nghệ thuật hội họa từ nhỏ, bản thân đến với chất liệu chuyên để sáng tác là giấy

báo từ một suy nghĩ muốn tìm một phong cách sáng tác cho riêng mình, kết hợp với sở thích

đọc sách báo nên từ đó đã hình thành nên ý tưởng biến những tờ giấy báo cũ thành các tác

phẩm nghệ thuật.

Để rồi từ vài năm trở lại đây, gần 100 tác phẩm chất liệu giấy báo đã ra đời. Hy vọng sẽ

được cộng đồng đón nhận, yêu thích tranh.

Exhibitions